I tom „Kapitału”


(podstawa prac: Karol Marks, Fryderyk Engels, Dzieła, tom 23, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1968, stron 1078)

SPIS RZECZY

K. Marks. Przedmowa do wydania pierwszego
K. Marks. Posłowie do wydania drugiego
K. Marks. Przedmowa i posłowie do wydania francuskiego
F. Engels. Przedmowa do wydania trzeciego (skansurowy ocr – poprawiony)
F. Engels. Przedmowa do wydania angielskiego (skansurowy ocr – poprawiony)
F. Engels. Przedmowa do wydania czwartego (skansurowy ocr – poprawiony)

Księga pierwsza

PROCES WYTWARZANIA KAPITAŁU

Dział pierwszy
TOWAR I PIENIĄDZ

Rozdział pierwszy. TOWAR (skan)
1. Dwa czynniki towaru: wartość użytkowa i wartość (sub­stancja wartości, wielkość wartości)
2. Dwoisty charakter pracy zawartej w towarach
3. Forma wartości, czyli wartość wymienna
A. Prosta, oddzielna lub przypadkowa forma wartości
1. Oba bieguny wyrazu wartości: względna forma wartości i forma ekwiwalentna
2. Względna forma wartości
a) Zawartość względnej formy wartości
b) Ilościowa określoność względnej formy wartości
3. Forma ekwiwalentna
4. Całość prostej formy wartości
B. Pełna, czyli rozwinięta forma wartości
1. Rozwinięta względna forma wartości
2. Forma ekwiwalentna szczególna
3. Braki pełnej lub rozwiniętej formy wartości
C. Ogólna forma wartości
1. Zmieniony charakter formy wartości
2. Rozwój względnej formy wartości i formy ekwiwalentnej w ich wzajemnym stosunku
3. Przejście od ogólnej formy wartości do formy pieniężnej
D. Forma pieniężna
4. Fetyszystyczny charakter towaru i jego tajemnica

Rozdział drugi. PROCES WYMIANY (skansurowy ocr)

Rozdział trzeci. PIENIĄDZ, CZYLI CYRKULACJA TOWARÓW (skansurowy ocr)
1. Miernik wartości
2. Środek cyrkulacji
a) Metamorfoza towarów
b) Obieg pieniądza
c) Moneta. Znak wartości
3. Pieniądz
a) Powstawanie skarbu
b) Środek płatniczy
c) Pieniądz światowy

Dział drugi
PRZEMIANA PIENIĄDZA W KAPITAŁ

Rozdział czwarty. PRZEMIANA PIENIĄDZA W KAPITAŁ (skansurowy ocr)
1. Ogólny wzór kapitału
2. Sprzeczności ogólnego wzoru
3. Kupno i sprzedaż siły roboczej

Dział trzeci
WYTWARZANIE WARTOŚCI DODATKOWEJ BEZWZGLĘDNEJ

Rozdział piąty. PROCES PRACY I PROCES POMNAŻANIA WARTOŚCI (skan – surowy ocr)
1. Proces pracy
2. Proces pomnażania wartości

Rozdział szósty. KAPITAŁ STAŁY I KAPITAŁ ZMIENNY (skan – surowy ocr)

Rozdział siódmy. STOPA WARTOŚCI DODATKOWEJ (skansurowy ocr)
1. Stopień wyzysku siły roboczej
2. Wyrażanie wartości produktu w proporcjonalnych częściach produktu
3. „Ostatnia godzina” Seniora
4. Produkt dodatkowy

Rozdział ósmy. DZIEŃ ROBOCZY (skansurowy ocr)
1. Granice dnia roboczego
2. Wilczy apetyt na pracę dodatkową. Fabrykant i bojar
3. Gałęzie przemysłu angielskiego bez ustawowej granicy wyzysku
4. Praca dzienna i nocna. System zmian
5. Walka o normalny dzień roboczy. Ustawy przymusowe, przedłużające dzień roboczy, w okresie od połowy XIV do końca XVII wieku
6. Walka o normalny dzień roboczy. Przymusowe ograniczenie czasu pracy w drodze ustawy. Angielskie ustawodawstwo fabryczne w latach 1833-1864
7. Walka o normalny dzień roboczy. Oddziaływanie angielskiego ustawodawstwa fabrycznego na inne kraje

Rozdział dziewiąty. STOPA I ILOŚĆ WARTOŚCI DODATKOWEJ (skansurowy ocr)

Dział czwarty
WYTWARZANIE WARTOŚCI DODATKOWE] WZGLĘDNEJ

Rozdział dziesiąty. POJĘCIE WARTOŚCI DODATKOWEJ WZGLĘDNEJ (skansurowy ocr)

Rozdział jedenasty. KOOPERACJA (skansurowy ocr)

Rozdział dwunasty. PODZIAŁ PRACY I MANUFAKTURA (skansurowy ocr)
1. Dwojakie pochodzenie manufaktury
2. Robotnik cząstkowy i jego narzędzie
3. Dwie podstawowe formy manufaktury: manufaktura heterogeniczna i manufaktura organiczna
4. Podział pracy w obrębie manufaktury i podział pracy w obrębie społeczeństwa
5. Kapitalistyczny charakter manufaktury

Rozdział trzynasty. MASZYNA I WIELKI PRZEMYSŁ (skansurowy ocr)
1. Rozwój maszyn
2. Przenoszenie wartości maszyny na produkt
3. Bezpośrednie oddziaływanie produkcji maszynowej na robotnika
a) O tym, jak kapitał przywłaszcza sobie dodatkowe siły robocze. Praca kobiet i dzieci
b) Przedłużenie dnia roboczego
c) Intensyfikacja pracy
4. Fabryka
5. Walka między robotnikiem a maszyną
6. Teoria kompensacji dotycząca robotników wypieranych przez maszyny
7. Odpychanie i przyciąganie robotników w związku z rozwojem produkcji maszynowej. Kryzysy w przemyśle bawełnianym
8. Przewrót dokonany przez wielki przemysł w manufakturze rzemiośle i chałupnictwie
a) Zniesienie kooperacji opartej na rzemiośle i po dziale pracy
b) Oddziaływanie systemu fabrycznego na manu fakturę i chałupnictwo
c) Nowoczesna manufaktura
d) Nowoczesne chałupnictwo
e) Przejście nowoczesnej manufaktury i chałupnictwa w wielki przemysł. Przyśpieszenie tego przewrotu przez rozciągnięcie ustawodawstwa fabrycznego na te sposoby produkcji
9. Ustawodawstwo fabryczne (Artykuły o higienie i wychowaniu). Jego upowszechnienie w Anglii
10. Wielki przemysł a rolnictwo

Dział piąty
WYTWARZANIE WARTOŚCI DODATKOWEJ BEZWZGLĘDNEJ I WZGLĘDNEJ

Rozdział czternasty. WARTOŚĆ DODATKOWA BEZWZGLĘDNA I WZGLĘDNA (skansurowy ocr)

Rozdział piętnasty. ZMIANY WIELKOŚCI CENY SIŁY ROBOCZEJ I WARTOŚCI DODATKOWEJ (skansurowy ocr – poprawiony: Mateusz K.)
I. Długość dnia roboczego i intensywność pracy stałe (dane), siła produkcyjna pracy zmienna
II. Dzień roboczy stały, siła produkcyjna pracy stała, intensywność pracy zmienna
III. Siła produkcyjna i intensywność pracy stałe, dzień roboczy zmienny
IV. Jednoczesne zmiany czasu pracy, jej siły produkcyjne i intensywności

Rozdział szesnasty. RÓŻNE WZORY STOPY WARTOŚCI DODATKOWEJ (skansurowy ocr)

Dział szósty
PŁACA ROBOCZA

Rozdział siedemnasty. PRZEMIANA WARTOŚCI SIŁY ROBOCZEJ LUB JEJ CENY W PŁACĘ ROBOCZĄ (skansurowy ocr)

Rozdział osiemnasty. PŁACA WEDŁUG CZASU PRACY (skansurowy ocr)

Rozdział dziewiętnasty. PŁACA OD SZTUKI (skansurowy ocr)

Rozdział dwudziesty. NARODOWE RÓŻNICE PŁAC ROBOCZYCH (skansurowy ocr)

Dział siódmy
PROCES AKUMULACJI KAPITAŁU

Rozdział dwudziesty pierwszy. REPRODUKCJA PROSTA (skansurowy ocr – poprawiony: Igor S.)

Rozdział dwudziesty drugi. PRZEMIANA WARTOŚCI DODATKOWEJ W KAPITAŁ (skansurowy ocr)
1. Kapitalistyczny proces produkcji w skali rozszerzonej. Przemiana praw własności charakteryzujących produkcję towarową w prawa zawłaszczania kapitalistycznego
2. Błędne pojmowanie reprodukcji w skali rozszerzonej, cechujące ekonomię polityczną
3. Podział wartości dodatkowej na kapitał i dochód. Teoria wstrzemięźliwości
4. Okoliczności, które określają zakres akumulacji niezależnie od stosunkowego podziału wartości dodatkowej na kapitał i dochód: stopień wyzysku siły roboczej – siła produkcyjna pracy – wzrastająca różnica między kapitałem stosowanym a spożywanym – wielkość kapitału wyłożonego
5. Tak zwany fundusz pracy

Rozdział dwudziesty trzeci. OGÓLNE PRAWO AKUMULACJI KAPITALISTYCZNEJ (skansurowy ocr)
1. Wzrastający wraz z akumulacją popyt na siłę roboczą, przy nie zmienionym składzie kapitału
2. Stosunkowe zmniejszanie się zmiennej części kapitału w przebiegu akumulacji i towarzyszącej jej koncentracji
3. Wzrastające wytwarzanie przeludnienia względnego, czyli rezerwowej armii przemysłowej
4. Różne formy istnienia przeludnienia względnego. Ogólne prawo akumulacji kapitalistycznej
5. Ilustracja ogólnego prawa akumulacji kapitalistycznej
a) Anglia w latach 1846-1866
b) Źle opłacane warstwy brytyjskiej klasy robotników przemysłowych
c) Ludność koczująca
d) Wpływ kryzysów na najlepiej opłacaną część klasy robotniczej
e) Brytyjski proletariat rolny
f) Irlandia

Rozdział dwudziesty czwarty. TAK ZWANA AKUMULACJA PIERWOTNA (skansurowy ocrpoprawiony: Marta W.)
1. Tajemnica akumulacji pierwotnej
2. Wywłaszczenie ludu wiejskiego z ziemi
3. Krwawe ustawodawstwo przeciw wywłaszczonym, począwszy od końca XV wieku. Ustawy w celu obniżania płacy roboczej
4. Geneza dzierżawców kapitalistycznych
5. Oddziaływanie rewolucji w rolnictwie na przemysł. Stworzenie wewnętrznego rynku dla kapitału przemysłowego
6. Geneza kapitalisty przemysłowego
7. Historyczna tendencja akumulacji kapitalistycznej

Rozdział dwudziesty piąty. NOWOCZESNA TEORIA KOLONIZACJI (skansurowy ocr)

ZAŁĄCZNIKI

Pierwszy przekład I tomu „Kapitału” na język polski. Listy i wspomnienia (skansurowy ocr – poprawiony)
Drugi przekład I tomu „Kapitału” na język polski. Słowo tłumaczy (skansurowy ocr – poprawiony)