III tom „Kapitału”


(podstawa prac: Karol Marks, Fryderyk Engels, Dzieła, tom 25, część 1/2, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1983/1984, stron 724/766)

[część 1]

SPIS RZECZY

F. Engels. Przedmowa (skan), ss. 9-38

Księga trzecia

PROCES PRODUKCJI KAPITALISTYCZNEJ JAKO CAŁOŚĆ

CZĘŚĆ PIERWSZA

Dział pierwszy
PRZEMIANA WARTOŚCI DODATKOWEJ W ZYSK I STOPY WARTOŚCI DODATKOWEJ W STOPĘ ZYSKU

Rozdział pierwszy. Cena kosztu i zysk (skan), ss. 41-61

Rozdział drugi. Stopa zysku (skan), ss. 62-73

Rozdział trzeci. Stosunek stopy zysku do stopy wartości dodatkowej (skan), ss. 74-105

Rozdział czwarty. Wpływ obrotu na stopę zysku (skan), ss. 106-116

Rozdział piąty. Oszczędność w stosowaniu kapitału stałego (skan), ss. 117-158
I. Rozważania ogólne
II. Oszczędności kosztem robotników na warunkach pracy
III. Oszczędności przy wytwarzaniu i przekazywaniu energii oraz oszczędności na budynkach
IV. Zużytkowanie ekskrementów produkcji
V. Oszczędności osiągnięte dzięki wynalazkom

Rozdział szósty. Wpływ zmian cen (skan), ss. 159-206
I. Wahania ceny surowca, ich bezpośredni wpływ na stopę zysku
II. Wzrost wartości i deprecjacja, zwalnianie i wiązanie kapitału
III. Ilustracja ogólna: kryzys bawełniany w latach 1861—1865

Rozdział siódmy. Uzupełnienia (skan), ss. 207-212

Dział drugi
PRZEMIANA ZYSKU W ZYSK PRZECIĘTNY

Rozdział ósmy. Różny skład organiczny kapitałów w różnych gałęziach produkcji i wynikające z tego różnice stopy zysku (skan), ss. 213-231

Rozdział dziewiąty. Kształtowanie się ogólnej (przeciętnej) stopy zysku i przemiana wartości towarów w ceny produkcji (skan), ss. 232-258

Rozdział dziesiąty. Wyrównywanie ogólnej stopy zysku przez konkurencję. Ceny rynkowe i wartości rynkowe. Zysk dodatkowy (skan), ss. 259-301

Rozdział jedenasty. Wpływ ogólnych wahań płacy roboczej na ceny produkcji (skan), ss. 302-308

Rozdział dwunasty. Uzupełnienia (skan), ss. 309-317
I. Przyczyny warunkujące zmiany ceny produkcji
II. Cena produkcji towarów średniego składu
III. Tytuły kapitalisty do kompensaty

Dział trzeci
PRAWO ZNIŻKOWEJ TENDENCJI STOPY ZYSKU

Rozdział trzynasty. Prawo jako takie (skan), ss. 318-350

Rozdział czternasty. Przyczyny przeciwdziałające (skan), ss. 351-364
I. Zwiększenie stopnia wyzysku pracy
II. Obniżenie płacy roboczej poniżej wartości siły roboczej
III. Potanienie elementów kapitału stałego
IV. Przeludnienie względne
V. Handel zagraniczny
VI. Wzrost kapitału akcyjnego

Rozdział piętnasty. Rozwinięcie wewnętrznych sprzeczności prawa (skan), ss. 365-404
I. Uwagi ogólne
II. Konflikt między rozszerzaniem produkcji a pomnażaniem wartości
III. Nadmiar kapitału obok nadmiaru ludności
IV. Uzupełnienia

Dział czwarty
PRZEMIANA KAPITAŁU TOWAROWEGO I KAPITAŁU PIENIĘŻNEGO W KAPITAŁ TOWAROWO-HANDLOWY I PIENIĘŻNO-HANDLOWY (KAPITAŁ KUPIECKI)

Rozdział szesnasty. Kapitał towarowo-handlowy (skan), ss. 405-425

Rozdział siedemnasty. Zysk handlowy (skan), ss. 426-459

Rozdział osiemnasty. Obrót kapitału kupieckiego. Ce­ny (skan), ss. 460-479

Rozdział dziewiętnasty. Kapitał pieniężno-handlowy (skan), ss. 480-492

Rozdział dwudziesty. Z dziejów kapitału kupieckiego (skan), ss. 493-516

Dział piąty
PODZIAŁ ZYSKU NA PROCENT I ZYSK PRZEDSIĘBIORCY. KAPITAŁ PRZYNOSZĄCY PROCENT

Rozdział dwudziesty pierwszy. Kapitał przynoszący procent (skan), ss. 517-548

Rozdział dwudziesty drugi. Podział zysku. Stopa pro­centowa. „Naturalna” stopa procentowa (skan), ss. 549-568

Rozdział dwudziesty trzeci. Procent i zysk przedsiębiorcy (skan), ss. 569-602

Rozdział dwudziesty czwarty. Uzewnętrznienie się stosunku kapitalistycznego w formie kapitału przynoszącego procent (skan), ss. 603-616

Rozdział dwudziesty piąty. Kredyt i kapitał fikcyjny (skan), ss. 617-641

Rozdział dwudziesty szósty. Akumulacja kapitału pieniężnego i jej wpływ na stopę procentową (skan), ss. 642-674

Rozdział dwudziesty siódmy. Rola kredytu w produkcji kapitalistycznej (skan), ss. 675-685

Rozdział dwudziesty ósmy. Środki obiegowe i kapitał. Poglądy Tooke’a i Fullartona (skan), ss. 686-717

[część 2]

Rozdział dwudziesty dziewiąty. Składowe części kapitału bankowego (skan), ss. 7-26 (II tom)

Rozdział trzydziesty. Kapitał pieniężny i kapitał rzeczywisty. I (skan), ss. 27-55 (II tom)

Rozdział trzydziesty pierwszy. Kapitał pieniężny i kapitał rzeczywisty. II (Ciąg dalszy) (skan), ss. 56-71 (II tom)
1. Przemiana pieniądza w kapitał pożyczkowy
2. Przemiana kapitału albo dochodu w pieniądz, który zostaje przekształcony w kapitał pożyczkowy

Rozdział trzydziesty drugi. Kapitał pieniężny i kapitał rzeczywisty. III (Zakończenie) (skan), ss. 72-96 (II tom)

Rozdział trzydziesty trzeci. Środek obiegowy w warunkach systemu kredytowego (skan), ss. 97-136 (II tom)

Rozdział trzydziesty czwarty. Currency principle i angielskie ustawodawstwo bankowe z 1884 r. (skan), ss. 137-164 (II tom)

Rozdział trzydziesty piąty. Szlachetne kruszce i kurs dewiz (skan), ss. 165-208 (II tom)
I. Ruchy zasobu złota
II. Kurs dewiz

Rozdział trzydziesty szósty. Stosunki przedkapitalistyczne (skan), ss. 209-240 (II tom)

Dział szósty
PRZEMIANA ZYSKU DODATKOWEGO W RENTĘ GRUNTOWĄ

Rozdział trzydziesty siódmy. Uwagi wstępne (skan), ss. 241-281 (II tom)

Rozdział trzydziesty ósmy. Renta różniczkowa: Uwagi ogólne (skan), ss. 282-295 (II tom)

Rozdział trzydziesty dziewiąty. Pierwsza forma renty różniczkowej (Renta różniczkowa I) (skan), ss. 296-333 (II tom)

Rozdział czterdziesty. Druga forma renty różniczkowej (Renta różniczkowa II) (skan), ss. 334-351 (II tom)

Rozdział czterdziesty pierwszy. Renta różniczkowa II — Pierwszy wypadek: Nie zmieniająca się cena produkcji (skan), ss. 352-364 (II tom)

Rozdział czterdziesty drugi. Renta różniczkowa II — Drugi wypadek: Zniżkująca cena produkcji (skan), ss. 365-389 (II tom)
I. Produkcyjność dodatkowych nakładów kapitału pozostaje bez zmiany
II. Stopa produkcyjności kapitałów dodatkowych obniża się
III. Stopa produkcyjności kapitałów dodatkowych wzrasta

Rozdział czterdziesty trzeci. Renta różniczkowa II — Trzeci wypadek: Wzrastająca cena produkcji. Wyniki (skan), ss. 390-431 (II tom)

Rozdział czterdziesty czwarty. Renta różniczkowa uzyskiwana nawet na najgorszych gruntach uprawnych (skan), ss. 432-446 (II tom)

Rozdział czterdziesty piąty. Absolutna renta gruntowa (skan), ss. 447-485 (II tom)

Rozdział czterdziesty szósty. Renta budowlana. Renta górnicza. Cena ziemi (skan), ss. 486-499 (II tom)

Rozdział czterdziesty siódmy. Geneza kapitalistycznej renty gruntowej (skan), ss. 500-550 (II tom)
I. Uwagi wstępne
II. Renta odrobkowa
III. Renta w produktach
IV. Renta pieniężna
V. Połownictwo i drobna własność chłopska

Dział siódmy
DOCHODY I ICH ŹRÓDŁA

Rozdział czterdziesty ósmy. Formuła trójjedyna (skan), ss. 551-578 (II tom)
I
II
III

Rozdział czterdziesty dziewiąty. Przyczynek do analizy procesu produkcji (skan), ss. 579-610 (II tom)

Rozdział pięćdziesiąty. Pozory, które stwarza konkurencja (skan), ss. 611-648 (II tom)

Rozdział pięćdziesiąty pierwszy. Stosunki podziału i stosunki produkcji (skan), ss. 649-659 (II tom)

Rozdział pięćdziesiąty drugi. Klasy (skan), ss. 660-661 (II tom)

Fryderyk Engels — Uzupełnienie do III tomu „Kapitału” (skan), ss. 664-698 (II tom)
I. Prawo wartości i stopa zysku
II. Giełda

PRZYPISY I SKOROWIDZE

Przypisy do części pierwszej (skan), ss. 700-711 (II tom)
Przypisy do części drugiej (skan), ss. 712-720 (II tom)
Wykaz literatury cytowanej i wzmiankowanej (skan), ss. 721-745 (II tom)
Skorowidz nazwisk (skan), ss. 746-762 (II tom)
Wykaz wag, miar i jednostek monetarnych (skan), ss. 763-764 (II tom)