Varia (artykuły, opracowania, podręczniki, itd.)


Theodor W. Adorno - Minima Moralia. Refleksje z poharatanego życia

Wydawca: Wydawnictwo Literackie
Wydanie: I
Rok wydania: 1999

Walter Benjamin - Anioł Historii. Eseje, szkice, fragmenty

Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie
Wydanie: I
Rok wydania: 1996

Walter Benjamin - Twórca jako wytwórca

Wydawca: Wydawnictwo Literackie
Wydanie: I
Rok wydania: 1975

Rainer Eckert - Ekonomia polityczna kapitalizmu. Wprowadzenie

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1988

Piotr Nikołajewicz Fiedosiejew - Filozofia a poznanie naukowe

Wydawca: Wydawnictwo „Ossolineum”
Wydanie: I
Rok wydania: 1989

Ewa Kochan – Miejsce dla filozofii człowieka. Przełom antystalinowski w filozofii polskiej

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie: I
Rok wydania: 1992

Andrzej Kołakowski, Jerzy Łoziński - Uspołecznić państwo!

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1981

F. W. Konstantinow (red.) - Podstawy filozofii marksistowskiej

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: III
Rok wydania: 1964

F. W. Konstantinow (red.) - Podstawy filozofii marksistowsko-leninowskiej

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1980

Antoni Malinowski – Szkoła frankfurcka a marksizm

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: I
Rok wydania: 1979

Herbert Marcuse - Rozum i rewolucja. Hegel a powstanie teorii społecznej

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1966

Tadeusz Mendelski – Karl R. Popper: metodolog czy ideolog?

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1978

Zbigniew Musiał – Kontrowersje wokół Plechanowa. Podłoże i następstwa

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1990

Aleksander M. Ochocki - Dialektyka i historia. Człowiek i praca w twórczości Karola Marksa

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1980

Michaił S. Owsiannikow - Filozofia Hegla

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1965

Stanisław Pazura – Marks a klasyczna estetyka niemiecka

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1967

Jolanta Polakowska-Kujawa - Leninowska koncepcja państwa dyktatury proletariatu i jej krytycy

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: I
Rok wydania: 1978

Jolanta Polakowska-Kujawa - Współczesne spory o marksizm

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1988

Marek Sobolewski – Rola austro-marksizmu w rewolucji 1918 r. w Austrii

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: I
Rok wydania: 1956

Jewgienija Stiepanowa – Fryderyk Engels

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1972

Jewgienija Stiepanowa – Fryderyk Engels: Szkic biograficzny

Wydawca: Wydawnictwo „Progress”
Wydanie: I
Rok wydania: 1977

Jerzy Szacki (red.) - Idea społeczeństwa komunistycznego w pracach klasyków marksizmu

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: I
Rok wydania: 1977

Testament Lenina. Rozmowa Leonida Kurina, dziennikarza, z Władymirem Naumowem, doktorem habilitowanym nauk historycznych, o ostatnich pracach W. Lenina

Wydawca: Wydawnictwo Agencji Prasowej Nowosti
Wydanie: I
Rok wydania: 1988

Wasyl Tugarinow - Teoria wartości w marksizmie

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1973