II tom „Kapitału”


(podstawa prac: Karol Marks, Fryderyk Engels, Dzieła, tom 24, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1977, stron 698)

SPIS RZECZY

F. Engels. Przedmowa (skan), ss. 9-31
F. Engels. Przedmowa do wydania drugiego (skan), ss. 32-33

Księga druga

PROCES CYRKULACJI KAPITAŁU

Dział pierwszy
METAMORFOZY KAPITAŁU I ICH RUCH OKRĘŻNY

Rozdział pierwszy. RUCH OKRĘŻNY KAPITAŁU PIENIĘŻNEGO (skan), ss. 37-79
I. Stadium pierwsze. P-T
II. Stadium drugie. Funkcja kapitału produkcyjnego
III. Stadium trzecie. T’-P’
IV. Ruch okrężny w całokształcie

Rozdział drugi. RUCH OKRĘŻNY KAPITAŁU PRODUKCYJNEGO (skan), ss. 80-107
I. Reprodukcja prosta
II. Akumulacja i reprodukcja w skali rozszerzonej
III. Akumulacja pieniężna
IV. Fundusz rezerwowy

Rozdział trzeci. RUCH OKRĘŻNY KAPITAŁU TOWAROWEGO (skan), ss. 108-124

Rozdział czwarty. TRZY FIGURY PROCESU RUCHU OKRĘŻNEGO (skan), ss. 125-150
Gospodarka naturalna, pieniężna i towarowa
Pokrywanie się podaży i popytu

Rozdział piąty. CZAS OBIEGU (skan), ss. 151-159

Rozdział szósty. KOSZTY CYRKULACJI (skan), ss. 160-187
I. Czyste koszty cyrkulacji
1. Czas kupna i sprzedaży
2. Księgowość
3. Pieniądz
II. Koszty magazynowania
1. Tworzenie zapasu w ogóle
2. Właściwy zapas towarowy
III. Koszty transportu

Dział drugi
OBRÓT KAPITAŁU

Rozdział siódmy. CZAS OBROTU I LICZBA OBROTÓW (skan), ss. 189-193

Rozdział ósmy. KAPITAŁ TRWAŁY I KAPITAŁ OBROTOWY (skan), ss. 194-224
I. Różnice form
II. Części składowe, zastępowanie, remont, akumulacja kapitału trwałego

Rozdział dziewiąty. ŁĄCZNY OBRÓT WYŁOŻONEGO KAPITAŁU. CYKLE OBROTÓW (skan), ss. 225-232

Rozdział dziesiąty. TEORIE KAPITAŁU TRWAŁEGO I OBROTOWEGO. FIZJOKRACI I ADAM SMITH (skan), ss. 233-267

Rozdział jedenasty. TEORIE KAPITAŁU TRWAŁEGO I OBROTOWEGO. RICARDO (skan), ss. 268-283

Rozdział dwunasty. OKRES ROBOCZY (skan), ss. 284-295

Rozdział trzynasty. CZAS PRODUKCJI (skan), ss. 296-307

Rozdział czternasty. CZAS OBIEGU (skan), ss. 308-317

Rozdział piętnasty. WPŁYW CZASU OBROTU NA WIELKOŚĆ WYŁOŻONEGO KAPITAŁU (skan), ss. 318-361
I. Okres roboczy równy okresowi cyrkulacji
II. Okres roboczy dłuższy od okresu cyrkulacji
III. Okres roboczy krótszy od okresu cyrkulacji
IV. Wnioski
V. Wpływ zmiany cen

Rozdział szesnasty. OBRÓT KAPITAŁU ZMIENNEGO (skan), ss. 362-393
I. Roczna stopa wartości dodatkowej
II. Obrót indywidualnego kapitału zmiennego
III. Obrót kapitału zmiennego z punktu widzenia społecznego

Rozdział siedemnasty. CYRKULACJA WARTOŚCI DODATKOWEJ (skan), ss. 394-432
I. Reprodukcja prosta
II. Akumulacja i reprodukcja rozszerzona

Dział trzeci
REPRODUKCJA I CYRKULACJA GLOBALNEGO KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Rozdział osiemnasty. WSTĘP (skan), ss. 433-442
I. Przedmiot badania
II. Rola kapitału pieniężnego

Rozdział dziewiętnasty. WCZEŚNIEJSZE SPOSOBY UJMOWANIA ZAGADNIENIA (skan), ss. 443-483
I. Fizjokraci
II. Adam Smith
1. Jego ogólny punkt widzenia
2. Smithowski podział wartości wymiennej na v + m
3. Stała część kapitału
4. Kapitał i dochód u A. Smitha
5. Rekapitulacja
III. Późniejsi ekonomiści

Rozdział dwudziesty. REPRODUKCJA PROSTA (skan), ss. 484-604
I. Sformułowanie zagadnienia
II. Dwa działy produkcji społecznej
III. Wymiana między obu działami: I v + m na IIc
IV. Wymiana w obrębie działu II. Niezbędne środki utrzymania i przedmioty zbytku
V. Cyrkulacja pieniężna jako ogniwo pośredniczące w wymianie
VI. Kapitał stały działu I
VII. Kapitał zmienny i wartość dodatkowa w obu działach
VIII. Kapitał stały w obu działach
IX. Rzut oka wstecz na A. Smitha, Storcha i Ramsaya
X. Kapitał i dochód: Kapitał zmienny i płaca robocza
XI. Zastępowanie kapitału trwałego
1. Zastępowanie w formie pieniężnej części wartości, która uległa zużyciu
2. Zastępowanie in natura kapitału trwałego
3. Wnioski
XII. Reprodukcja materiału pieniężnego
XIII. Teoria reprodukcji Destutt de Tracy’ego

Rozdział dwudziesty pierwszy. AKUMULACJA I REPRODUKCJA ROZSZERZONA (skan), ss. 605-648
I. Akumulacja w dziale I
1. Tworzenie skarbu
2. Dodatkowy kapitał stały
3. Dodatkowy kapitał zmienny
II. Akumulacja w dziale II
III. Akumulacja przedstawiona w schemacie
1. Przykład pierwszy
2. Przykład drugi
3. Wymiana IIc w wypadku akumulacji
IV. Uwagi dodatkowe

Technikalia (przypisy, wykaz literatury, nazwiska itd.) (skan), ss. 649-699